Sổ tay Re-English

Cách đọc các ký tự toán học trong sổ tay Re-English trang 20 - Math Characters

  • Tác giả Chouacademy

  • Ngày đăng 23/ 06/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Cách đọc các ký tự toán học trong sổ tay Re-English trang 20 - Math Characters

Ký Tự Toán Học - Math Characters

 

SYMBOL CALCULATION WORD Example  Demo
+ ...plus... 5 + 1 5 plus 1
- ...minus... 5 - 1 5 minus 1
± ...plus or minus... 40 ± 5 40 plus or minus 5
× ⋅ ∗ ...times… (...multiplied by…) 5 x 2 5 times 2 (5 miltiplied by 2)
÷ / ...divided by... 10 ÷ 2 10 divided by 2
= ...equals... 5 + 1 = 6 5 plus 1 equals 6 (5 plus 1 is 6)
...is not equal to... 5 + 1 ≠ 7 5 plus 1 is not equal to 7
...equals... x ≈ 5 x is approximately equals to 5
> ...is greater than... 6 > 5 6 is greater than 5
< ...is less than... 3 < 4 3 is less than 4
...is greater than or equal to... x ≥ 6 x is greater than or equal to 6
...is less than or equal to... x ≤ 6 x is less than or equal to 6
% ...percent 90% 90 percent
X2 squared (...to the power of…) 102 10 squared (10 to the power of 2)
X3 cubed (...to the power of…) 103 10 cubed (10 to the power of 3)
√x square root of… √10 square root of 10
3√x cube root of… 3√10 cube root of 10
x√x ….root of …. 5√10 fifth root of 10 
Decimal ….point…. 0.5 0 point 5 (a half, one half)
Decimal ….point…. 1.5 1 point 5 (1 and a half)
Decimal ….point…. 3.5 3 point 5 (3 and a half)
-x minus ….. -3.4 minus 3 point 4
x/x ….over…. 3/4 3 over 4
x/x = y.y ….over … equals … point …. 3/4 = 0.75 3 over 4 equals 0 point 75

 

Tìm Hiểu Phương Pháp Re-English Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 1 Năm