Sổ tay Re-English

Giải thích thuật ngữ sổ Re-English Report trang 12,13 - Language Function Checklist

  • Tác giả Chouacademy

  • Ngày đăng 24/ 06/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Giải thích thuật ngữ sổ Re-English Report trang 12,13 - Language Function Checklist

Re-English Language Function Checklist (F79 - F110)

Grammar based function

Chức năng giao tiếp

Mô tả tiếng Việt

Ví dụ

F79. Tell how often things happen

Nói về tần suất xảy ra của sự việc

I go to the movie twice a month

F80. Describe happening actions

Mô tả sự việc đang diễn ra

I am doing homework now

F81. Tell what we do in a later time.

Nói về việc sẽ diễn ra ở một thời gian sắp tới

I will tell her the truth

F82. Telling your future plan

Nói về dự định tương lai

I am going to her the truth

F83. Telling a fixed future plan

Nói về kế hoạch cụ thể trong tương lại

I am telling her the truth soon

F84. Tell Stories

Kể chuyện

I saw a terrible accident on my way home

F85. Telling finished, experienced, long lasted action

Hành động đã hoàn thành

Kinh nghiệm

Việc quá khứ diễn ra kéo dài

I have lived in Japan for 2 years but I have never eaten sushi 

F86. Tell things we did in the past but not anymore now

Nói về việc đã từng làm trong quá khứ

I used to love rock music but not anymore

F87. Telling a new habit

Nói về thói quen mới hình thành

I am used to talking less and listening more.

F88. Telling Ability, permission, request

Cách mô tả khả năng, xin phép, yêu cầu

Could I let my mom know that I can fly?

F89. obligation, restriction, advice, agreement, refusal.

Nói mô tả nghĩa vụ, cấm đoán, lời khuyên, chấp thuận, từ chối

Students mustn’t eat in class.

They must study hard.

They should do more exercise

Ok, I will do it

No, I won’t do it

F90. telling possibility and probability

Nói về khả năng và xác suất

He can’t come on time

He might come on time

He could come on time

He should come on time

He must come on time

F91. Express desire and necessity

Cần và muốn

I need food to survive but I want delicious food to enjoy

F92. To express things in passive form

Nói câu bị động

All bananas are eaten by the monkey

F93. Reporting someone's speeches

Nói câu tường thuật

My mom said that oneday I would become a hero

F94. Expressing an action causing another action

Cách nói sai khiến

I will make him do all of his homework today

F95. making combined sentence and connecting ideas

Liên kết các câu nói cho mạch lạc

I have a pen but I don’t have an apple

F96. Expressing ideas with time reference

Nếu ý kiến cùng với một mốc thời gian

you will know what I mean when you grow up

F97. Expressing reasons and and contrasting ideas

Nêu lý do, và tương phản ý kiến

I help you because you are my friend

Although he is sad, he is still smiling

F98. Expressing idea with a condition

Câu điều kiện

If I had a million dollars, I would buy a big house

F99. qualifying a noun with a long description

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề mô tả thêm cho dành từ chính)

Lego is the toy which I loved the most when I was a child

F100. Making a noun clause

Cụm câu danh từ

I don’t believe in what you tell

F101. Language for introducing ideas

Báo hiệu một ý kiến mới

You know what…

F102. Language for giving examples

Nêu ví dụ

I hate being told what to do with no reason. For instant, my mom told me to go upstair but didn’t tell me why.

F103. Language of complaining

Phàn nàn

Jack is always making me upset.

F104. Language of disagreeing

Nêu bất đồng ý kiến

I don’t think so. He …..

F105. Language of agreeing

Nêu sự đồng tình

I couldn’t agree with you more…

F106. Language of persuading

Thuyết phục

If I were you, I would…..

F107. Language of wishes

Ước nguyện

I wish I were rich

F108. Language of cause and effect

Nhân quả

I was so sick, thus, I couldn’t join the game

F109. Language of advantages and disadvantages

Nêu lợi thế, bất lợi

the advantage of…., the disadvantage of ….

F110. Markers for extending answer

Báo hiệu sẽ có thêm thông tin

Smart people are quieter. Moreover, they never say they are smart.

Tìm Hiểu Phương Pháp Re-English Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 1 Năm