Sổ tay Re-English

Giải thích thuật ngữ sổ Re-English Report trang 16 - Checklist phát âm (Re-Accent checklist)

  • Tác giả Chouacademy

  • Ngày đăng 21/ 06/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Giải thích thuật ngữ sổ Re-English Report trang 16 - Checklist phát âm (Re-Accent checklist)

Re-Accent (pronunciation) checklist

P1. Syllabus stress (present, present)

Cách đọc trọng âm

P2. Strong and weak words (I like him)

Khi nào lên giọng và xuống giọng trong một câu

P3. Contraction (he’s.., I’ll

Đọc các âm rút gọn

P4. Intonation

Cách nói có ngữ điệu

P5. Ending sound (five, find, fine, fight)

Cách nói âm cuối

P6. Linking sound (don’t look-at-it)

Cách nối âm

P7. Pronouncing -s (likes, drives, watches)

3 cách đọc âm -s cho mọi tình huống

P8. Pronouncing -ed (liked, played, visited)

3 Cách đọc âm -ed cho mọi tình huống

P9. Pronouncing /ð/ and /θ/ (thanks, this, tenth)

Phân biệt âm th vô thanh vs th hữu thanh

P10. Pronouncing /s/ and /ʃ/ (sue, sure…)

Phân biệt âm s và âm sh

P11. Pronounce accurately (fire, finger)

Phát âm tổng quát

P12. Colloquial reduction (wanna, gonna, whada do?...)

Cách đọc các cụm rút ngắn phổ biển

Tìm Hiểu Phương Pháp Re-English Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 1 Năm