Kiểm tra trình độ miễn phí

Kiểm tra trình độ miễn phí

OXFORD PLACEMENT TEST

(Bài Kiểm Tra Năng Lực Trong Tuyển Dụng Được Dùng Bởi Nhiều Công Ty Đa Quốc Gia)

 

Thời gian: 60'

Listening: 100 câu (10 phút)

Use of English: 100 câu (50 phút)

Tổng: 200 điểm

 

Section 1: Listening (100 điểm)

 

 

Play audio phía trên và nhấn vào nút Start bên dưới để bắt đầu làm bài nghe

(Để đảm bảo chất lượng bài kiểm. học viên chỉ nghe 1 lần và không dừng audio âm thanh khi đang nghe)

 

Section 2: Use of English (100 điểm)

 

Part I: Multiple choice 

Số câu 45 câu (45 điểm)

Thời gian: 23 phút

 

Part II: Choose the correct words for the blanks

Số câu: 55 câu (55 điểm)

Thời gian: 27 phút