Điều khoản sử dụng website

Điều khoản sử dụng website

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu
Chou Academy và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên sở hữu chúng.

Tài liệu
Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Chou Academy chấp thuận trước bằng văn bản.
Đối với các tài liệu học tập là bản quyền sở hữu của Chou Academy. Tất cả mọi cá nhân mong muốn được dùng tài liệu của Chou Academy để phục vụ việc học tiếng Anh cá nhân của mình đều được phép lưu trữ để học dần miễn phí


Không bảo đảm
Tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng được cung cấp. Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, phù hợp, độ hoàn thiện của tài tiệu và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu.

Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.


Rủi ro và cách thức xử lý
Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự.

Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy tính của học viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Chou Academy hoặc học viên, Chou Academy sẽ hỗ trợ học viên trong việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.


Thư điện tử
Chou Academy không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Chou Academy qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều chỉnh
Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website


Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.


Luật áp dụng
Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.